Skip to content

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udzielane reprezentantom klienta oraz partnerom biznesowym firmy ATREA s.r.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „rozporządzeniem RODO”).

Firma ATREA s.r.o., IC (NIP) 63144476, adres: Ceskoslovenske armady 32 466 05 Jablonec nad Nisou, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym przy sądzie rejonowym w miejscowości Usti nad Labem: sekcja C, wpis nr. 9061 (zwana dalej „ATREA”) będąca administratorem danych zgodnie z rozporządzeniem RODO udziela poniższych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw właściciela danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym w celu:

  • realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów
  • realizacji zobowiązań wynikających z warunków świadczenia usług
  • realizacji zobowiązań prawnych
  • gromadzenia danych kontaktowych klientów i reprezentantów partnerów biznesowych
  • publikowania informacji dotyczących produktów i usług
  • organizowania spotkań biznesowych i szkoleń, w tym także wysyłania zaproszeń i organizowania noclegów
  • zapewniania indywidualnego dostępu do usług sieciowych
  • ochrony praw i uzasadnionych interesów.

Zgodnie z ustawą nr Sb. (Dz. U.) 480/2004 dotyczącej usług informatycznych firma ATREA używa danych kontaktowych do publikowania informacji biznesowych na podstawie zautomatyzowanego procesu opartego na profilowaniu, o ile właściciel danych nie wycofa zgody na przetwarzanie takich danych kontaktowych.

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

Dane identyfikacyjne
Aby umożliwić jednoznaczną identyfikację właściciela danych, przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stopień naukowy, firma, stanowisko w firmie.

Dane kontaktowe
Aby umożliwić kontakt, przetwarzamy następujące dane: adres e-mail, nr telefonu, adres firmy lub adres korespondencyjny.

Dane dotyczące dziedziny specjalizacji
Aby udostępniać informacje dotyczące spełniających wymagania produktów i usług, przetwarzamy następujące dane: stanowisko, dziedzina specjalizacji, ankiety biznesowe.

Dane dotyczące korzystania z usług sieciowych
Aby umożliwić dopasowywanie informacji biznesowych do zainteresowań użytkownika, przetwarzamy następujące dane: adres IP używanego urządzenia i identyfikatory cookie.

W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy z usług innych firm. Dane mogą być przetwarzane przez administratorów w imieniu firmy ATREA wyłącznie na podstawie indywidualnej umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, np. organom państwowym (np. Policji Republiki Czeskiej, sądom, Urzędowi Nadzoru Finansowego) w zakresie określonym przed obowiązujące przepisy, podmiotom trzecim obsługującym transakcje, instalacje lub serwisowanie naszych produktów lub podmiotom świadczącym usługi na podstawie innych umów.


Dane są przechowywane przez czas realizacji umowy między reprezentowaną firmą a firmą ATREA lub przez czas rejestracji w celu korzystania z usług firmy ATREA.

Po wygaśnięciu umowy między właścicielem danych (lub reprezentowaną firmą) a firmą ATREA lub też po wygaśnięciu rejestracji w celu korzystania z usług firmy ATREA dane będą przetwarzane przetwarzać w dalszym ciągu wyłącznie do celów i przez okres czasu wynikających z obowiązujących przepisów.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu publikowania informacji biznesowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Po upłynięciu okresu prawnego obowiązku przechowywania danych zostaną one zanonimizowane lub usunięte z naszych baz danych i systemów.


Dane są przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny z rozporządzeniem RODO oraz innymi przepisami. Właściciel danych ma prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych właściciel danych ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych lub braku podstawy prawnej do przetwarzania danych lub też wycofania zgody na otrzymywanie informacji biznesowych właściciel danych ma prawdo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Podstawą do skorzystania z przysługujących praw jest pisemne oświadczenie zawierające zweryfikowane dane i podpis oraz przesłanie go na adres firmy ATREA, w formie elektronicznej na skrzynkę jr7n4j2 lub też osobiste dostarczenie do siedziby firmy ATREA.

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych właściciel danych ma prawo wnieść skargę u inspektora danych osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych informacji prosimy o kontakt pod adresem gdpr@atrea.com.

Jablonec nad Nisou,24 maja, 2018 r.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.